Povinně zveřejňované informace | 5. mateřská škola Plzeň

Povinně zveřejňované informace

    Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


1.
Úplný oficiální název povinného subjektu.
5. mateřská škola Plzeň, příspěvková organizace
2.
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost
  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění stravování pro zaměstnance

Doplňková činnost
  • Zajištění zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností

Zřizovatel – statutární město Plzeň
Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy – Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.
Popis organizační struktury povinného subjektu.
Organizační struktura
4.
Kontaktní spojení

5.
Platby

6.
Identifikační číslo školy (IČ)
709 406 73
7.
Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ 709 406 73
Škola není plátcem daně z přidané hodnoty
8.
Dokumenty
Údaje o rozpočtu
ŠVP
k dispozici u hlavního vchodu 5. MŠ
9.
Žádosti o informace
10.
Příjem žádostí, stížností a dalších podání
11.
Opravné prostředky
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řádhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání
(viz rozhodnutí o nepřijetí)
  • poštou
  • osobně
do 15 dnů ode dne doručení.
12.
Formuláře
Žádost o přijetí do MŠ
Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,
Přihláška ke stravování – k vyzvednutí v kanceláři
Evidenční list dítěte – k vyzvednutí v kanceláři13.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v průběhu roku k vyzvednutí v kanceláři
Zápis do MŠ ( květen i v průběhu šk. roku)

Pověření k vyzvedávání dítěte
K vyzvednutí v kanceláři

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

14.
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
15.
Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad


Dosud nebylo řešeno
16.
Licenční smlouvy, Výhradní licence
Nejsou uzavřeny
17.
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva