Zápis do MŠ 2014 - 2015 | 5. mateřská škola Plzeň

Zápis do MŠ 2014 - 2015

 

Zápis do 5. mateřské školy
 
Termíny pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň pro školní rok 2014/2015

Vydávání žádostí
- elektronickou žádost si můžete vyplnit a vytisknout od 10. 3. do 21. 3. 2014
na www.mszapis.plzen-edu.cz
- formulář žádosti si můžete vytisknout na výše uvedené adrese a vyplnit ručně
- žádost si také můžete vyzvednout denně od 10. 3. do 27. 3. 2014 od 7:00 do 16:00 hodin v MŠ
Uvítáme elektronicky vyplněné žádosti!

Podávání žádostí (dříve zápis)
Podávání žádostí o přijetí do mateřské školy bude probíhat ve dnech
26. 3. 2014 v době  od 14.00 do 17:00 hodin
a
27. 3. 2014 v době od 14.00 do 17:00 hodin
Více informací na www.mszapis.plzen-edu.cz
 
 
 
 
K zápisu s sebou přinesou rodiče:
 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (kompletně vyplněnou)
Rodný list dítěte
Kartička zdravotní pojišťovny dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
Doklad o místě pobytu dítěte a trvalém pobytu dítěte (doložit OP nebo potvrzením z ohlašovny pobytu, nájemní smlouvou)
Cizinci oprávnění k pobytu
 
Potvrzení o zaměstnání obou rodičů (bude přihlédnuto jen v případě, že kritéria splní více věkově stejných dětí)
 
 
 
 
 
 
Kritéria pro přijetí dětí v 5. MŠ ve školním roce 2014-2015:
 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015:
přednostně jsou přijímány děti následně
 
  1. - předškoláci s trvalým pobytem nebo místem pobytu v rámci MO Slovany Plzeň
  2. - předškoláci s trvalým pobytem nebo místem pobytu mimo MO Slovany Plzeň
  3. - MŠ navštěvuje sourozenec dítěte (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2014), dítě dosáhne věku 3 let do 31.8.2014
  4. - věk dítěte (bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího, dítě má trvalý pobyt nebo místo pobytu v MO Slovany Plzeň)
  5. - individuální situace dítěte (nepříznivá sociální situace, pěstounská péče apod.)
 
Podmínky:
  1. Přijímací řízení do 5. mateřské školy Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvkové organizace (dále jen 5. MŠ) pro školní rok 2014/2015 je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy.
  2.  Žádost, řádně vyplněnou ve všech kolonkách, je nutné odevzdat zpět do mateřské školy 26. března 2014 nebo 27. března 2014 v době od 14 hodin do 17 hodin. Čas odevzdání není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení.
 
 
V Plzni dne 3.3.2014                                                  Bc. Renáta Krastová, řed.školy
 
 
Doložení dokumentace ke splnění kritérií je v zájmu každého zákonného zástupce dítěte!